ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSING

1.1.      Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze onderneming worden gesloten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege.

 

1.2.      De klant dient onderhavige algemene voorwaarden samen met de offerte ondertekend terug te bezorgen. In elk geval zal de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden geacht worden aanvaard te zijn indien de werken worden aangevat, de bestelling wordt geplaatst, of de opdracht wordt uitgevoerd.

 

1.3.         De leverancier heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De klant erkent het bestaan van dit recht. Wijzigingen zijn van kracht vanaf 1 maand nadat de leverancier deze wijziging ter kennis heeft gebracht van de klant. Indien de klant de wijzigingen niet wenst te aanvaarden, heeft hij tot het moment waarop de wijzigingen van kracht worden het recht om de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen. Bij gebreke hieraan, wordt de klant geacht de wijzigingen, wegens omstandig stilzwijgen, te hebben aanvaard.

 

 

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

2.1.      “klant”: de klant/huurder/afnemer van de met de leverancier overeengekomen goederen en/of diensten.

2.2.      “leverancier”: de leverancier/verhuurder/aanbieder die de goederen en/of diensten levert aan de klant.

2.3.      “goederen”: de overeengekomen goederen die verkocht worden door de leverancier aan de klant, zoals bijvoorbeeld foto’s, affiches, stickers, brochures, etc.

2.4.      “diensten”: de overeengekomen diensten die de leverancier levert aan de klant, zoals bijvoorbeeld de verhuur van photoboots of photoboxen (incl. de bijstand hierbij en het eventuele onderhoud ervan), eventsupport, etc.

 

ARTIKEL 3 – ORDERBEVESTIGING EN OVEREENKOMST

3.1.      De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de leverancier. Een enkel door de klant ondertekende offerte volstaat dus niet om de leverancier te binden tot enige overeenkomst, maar dient schriftelijk door de leverancier bevestigd te worden. Enkel een offerte ondertekend door de klant en nadien schriftelijk bevestigd door de leverancier doet een bindende overeenkomst ontstaan. De leverancier kan weigeren de bestelling/offerte te bevestigen in geval van weigering van aanvaarding van de algemene voorwaarden door de klant.

 

Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een aangestelde van de leverancier zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

 

3.2.      Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de leverancier.

 

In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van:

 

  • 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling, bij een annulering meer dan 15 dagen voorafgaand aan de levering van de goederen en/of diensten;

 

  • 50% verschuldigd van de prijs van de bestelling, bij een annulering minder dan 15 dagen voorafgaand aan de levering van de goederen en/of diensten

 

  • 100%verschuldigd van de prijs van de bestelling, bij een annulering minder dan 5 dagen voorafgaand aan de levering van de goederen en/of diensten

 

en dit behoudens bewijs van hogere schade door de leverancier.

 

3.2.      Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden onze offertes slechts gedurende 1 maand.

 

3.3.      De uitvoering van de overeenkomst geschiedt volgens de algemene verkoopsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 1.

 

 

ARTIKEL 4 – OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN EN/OF DIENSTEN

 

De goederen en/of diensten worden geleverd zoals bepaald in de offerte of op de voorzijde van de factuur.

 

 

ARTIKEL 5 – PRIJS

 

5.1.      De prijs is deze zoals op de offerte vermeld.

 

De prijs kan zonder akkoord van de klant worden verhoogd indien de leverancier zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, software, …). In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

 

5.2.      De prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de klant.

 

5.3.      De kosten voor vervoer, levering en verzekering vallen ten laste van de klant en worden afzonderlijk vermeld op de offerte.

 

Wat de vervoerskosten betreft wordt ten minste een kost van 0,45 euro aangerekend per kilometer, met vrijstelling van de eerste 10 kilometer van en naar de klant.

 

5.4.      Op de overeengekomen prijs dient een voorschot van 10% te worden betaald. Een bewijs van deze betaling dient overgemaakt te worden uiterlijk op de voorziene dag van levering van de goederen en/of diensten, en vóór de aanvang van de levering van de goederen en/of diensten. Zonder betalingsbewijs wordt niet tot levering overgegaan.

 

5.4.      Eventuele bijkomende prestaties, zoals stroomvoorziening en -verbruik, watervoorziening en -verbruik, zijn ten laste van de klant en zullen desgevallend afzonderlijk worden gefactureerd aan de klant.

 

5.6.      Leveringen gebeuren in principe op het gelijkvloers. Indien de leveringen op een verdieping dienen te gebeuren, in een kelderruimte of in een met het noodzakelijke materiaal moeilijk te bereiken ruimte, dient de klant de leverancier onmiddellijk te verwittigen alle noodzakelijke maatregelen te treffen of de leverancier toelaten tijdig de noodzakelijke maatregelen te treffen, zoals vermeld in artikel 8.4. en  kunnen hiervoor desgevallend extra kosten in rekening worden gebracht.

 

 

ARTIKEL 6 – LEVERINGSTERMIJNEN

 

De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de offerte vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de sector.

 

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

 

Vertraging in de uitvoering die (i) niet te wijten is aan de wil, het opzet, of de grove fout van de leverancier, of (ii) het gevolg is van overmacht, kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De leverancier zal de klant steeds zo spoedig mogelijk inlichten van enige vertraging. De klant draagt de bewijslast indien hij de overeenkomst wenst te beëindigen of enige schadevergoeding wenst te vorderen.

 

 

ARTIKEL 7 – CONTROLE

 

M.b.t. de geleverde goederen:

 

7.1.      De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de leverancier binnen de 8 dagen na de levering ervan, en dit op straffe van verval. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken of beschadigingen

 

7.2.      De leverancier is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de klant, zijn aangestelden, leveranciers en/of of klanten.

 

7.3.      Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 10 dagen te rekenen vanaf de ontdekking ervan, dit met een maximum van 1 jaar te rekenen vanaf de levering van de goederen, worden ingediend bij aangetekend schrijven en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen of werden verwerkt.

 

7.4.      Een eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

 

M.b.t. de geleverde diensten:

 

7.5.      Eventuele klachten over verrichte diensten of geleverde prestaties dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na de uitvoering ervan te worden gemeld bij aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval.

 

 

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSOVERDRACHT EN LEVERING

 

8.1.      De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, en de bijkomende prestaties, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd.

 

Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s overgedragen op de klant op het ogenblik van de levering, dat beschouwd wordt als moment van inontvangstneming van de goederen.

 

De levering van de goederen geschiedt op risico van de klant, zelfs indien het vervoer door de zorgen of in de opdracht van de leverancier gebeurt. De klant hoort zich dan ook tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren. Het risico gaat over op de klant vanaf het moment dat de goederen de burelen of het magazijn van de leverancier verlaten.

 

8.2.      De geleverde diensten en de in dat kader gebruikte materialen (bijvoorbeeld photobooths, photoboxen, ideeën, ontwerpen, modellen, software, etc.) blijven te allen tijde eigendom van de leverancier.

 

8.3.      De klant zal de leverancier onmiddellijk verwittigen indien de goederen of het materiaal noodzakelijk voor de dienstverlening geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder van deze ruimte bekendmaken.

 

8.4.      De klant zal de leverancier onmiddellijk verwittigen indien de levering van goederen of diensten op een verdieping dient te gebeuren, in een kelderruimte of in een met het noodzakelijke materiaal moeilijk te bereiken ruimte. De klant zal in dit geval ook alle nodige maatregelen treffen of aan de leverancier toelaten tijdig de nodige maatregelen te treffen. Desgevallend zullen de door de leverancier in dit kader gemaakte kosten bijkomend gefactureerd worden aan de klant, zoals bepaald in artikel 5.6.

 

8.5.      De klant die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen of af te halen, of die ten onrechte de uitvoering van de dienstverlening verhindert, dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan de leverancier toekomen.

 

 

ARTIKEL 9 – BETALING

 

9.1.      De prijs is betaalbaar binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, en dit op de bankrekening van de leverancier en met de mededeling zoals voorzien op de factuur zelf.

 

9.2.      In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met (i) een forfaitaire vergoeding van 10% van de prijs, met dien verstande dat partijen overeenkomen dat dit overeenstemt met de schade die de leverancier hierdoor ondergaat, (ii) met de in dit verband gemaakte administratiekosten, en (iii) met eventuele gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door de leverancier aangestelde raadsman. De leverancier kan bovendien nog een bijkomende schadevergoeding vorderen indien hij een hogere schade kan aantonen.

 

Daarenboven is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een jaarlijkse intrest verschuldigd van 12 %.

 

9.3.      Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van alle, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de cliënt en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

 

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling zijn eveneens de forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld onder 9.2. verschuldigd.

 

9.4.      Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 7.1 moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven.

 

9.5.      De klant is niet bevoegd om tot enige verrekening over te gaan. De klant heeft ook niet het recht om enige betalingsverplichting t.a.v. de leverancier op te schorten.

 

 

ARTIKEL 10 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behoudt de leverancier zich het recht voor om:

 

  • hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de 8 dagen, en zonder dat dit voor de klant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht van de leverancier om schadevergoeding te vorderen;

 

  • hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd het recht van de leverancier om schadevergoeding te vorderen.

 

 

 

ARTIKEL 11 – WAARBORGEN

 

Indien het vertrouwen van de leverancier in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de leverancier zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt de leverancier zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 3.2, tweede streepje, onverminderd de betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde levering.

 

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de klant, die zich in de voertuigen, magazijnen en werkplaatsen van de leverancier bevinden, door de leverancier kunnen worden achter gehouden als waarborg voor de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds teruggeven goederen. Nieuwe goederen die door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht de reeds teruggegeven bewerkte goederen te vervangen. De goederen die door de klant ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.

 

 

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

 

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt de leverancier van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de klant aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

Ingeval de leverancier afhankelijk is voor het nakomen van haar verplichtingen van bijvoorbeeld de leveringen door een derde onderneming, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van  overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden. Ondermeer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

 

 

ARTIKEL 13 – VERVANGINGSBEDING

 

Gelet op de specifieke aard van de te leveren diensten en/of goederen, is het onmogelijk voor de klant om, indien de leverancier zijn contractuele verplichtingen niet of niet tijdig zou uitvoeren,  de overeenkomst verder te laten uitvoeren door een derde op kosten van de in gebreke gebleven leverancier.

 

 

ARTIKEL 14 – OPZEG VAN DE OVEREENKOMST

 

14.1.    De overeenkomsten voor een bepaalde duur of welbepaalde levering van goederen en/of diensten nemen van rechtswege een einde na afloop van de in de overeenkomst voorziene levering van goederen en/of diensten.

 

De klant kan dergelijke overeenkomst onmiddellijk per aangetekend schrijven opzeggen mits betaling van de annulatievergoeding voorzien in artikel 3.2, tweede streepje.

 

De leverancier kan dergelijke overeenkomst onmiddellijk beëindigen per aangetekend schrijven zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Er wordt op dat moment een eindafrekening opgemaakt voor de geleverde goederen en/of diensten tot op het moment van beëindiging van de overeenkomst door de leverancier.

 

14.2.    De overeenkomsten voor onbepaalde duur kunnen vanaf de 7e maand van de uitvoering ervan door elke partij om gelijk welke reden worden opgezegd bij aangetekend schrijven. De opzeggende partij dient een opzegtermijn van 60 dagen te respecteren, die berekend wordt vanaf de datum van de poststempel van de aangetekende brief. Geen enkele partij zal op basis van een dergelijke opzeg recht hebben op enige schadevergoeding, behoudens in geval een der partijen enige vorm van levering van goederen of dienstverlening onmogelijk zou maken tijdens deze opzegtermijn.

 

14.3.    Zowel de klant als de leverancier kunnen hun overeenkomst ten allen tijde en per aangetekend schrijven beëindigen op kosten van de andere partij ingeval van niet uitvoering van de contractuele verplichtingen door de andere partij of ingeval van enig bewezen opzet, zware fout of nalatigheid in hoofde van de andere partij. In dit geval is geen vergoeding verschuldigd aan de in gebreke gebleven partij.

 

Deze bepaling geldt niet indien de leverancier de overeenkomst niet kan uitvoeren ingeval van bijvoorbeeld overmacht, staking, oproer, mobilisatie, brand, ziekte, overstroming, natuurrampen, overheidsmaatregelen, faillissement van leverancier, onvermijdbare defecten, etc. De leverancier behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden, zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

 

ARTIKEL 15 – HERZIENINGSBEDING

 

Ingeval van fundamentele wijziging van de omstandigheden en/of voorwaarden, die niet toe te schrijven zijn aan de getroffen partij en ten gevolge waarvan de contractuele verplichtingen van deze partij op onbillijke wijze zouden verzwaren, verbinden de partijen er zich toe de voorwaarden van de overeenkomst opnieuw te onderhandelen teneinde gezamenlijk tot een billijke oplossing te komen voor het verder zetten van de overeenkomst.

 

Dit herzieningsbeding geldt niet in geval van een redelijke prijsverhoging door de leverancier in toepassing van artikel 5.1.

 

 

ARTIKEL 16 – VIERHOEKENCLAUSULE

 

Partijen bevestigen dat hun definitieve overeenkomst volledig vervat ligt in het door hen beiden ondertekend document, of documenten, die alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke besprekingen, voorstellen of akkoorden vervangen. Latere wijzigingen dienen schriftelijk te gebeuren en moeten door beide partijen ondertekend zijn.

 

 

ARTIKEL 17 – NIETIGHEID

 

De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee.

 

Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

 

 

ARTIKEL 18 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

18.1.    Zoals reeds aangegeven in artikel 8.1. blijven de geleverde goederen (bijvoorbeeld foto’s, boekjes, brochures, affiches, etc.) de uitsluitende eigendom van de leverancier tot bij de volledige betaling van de koopprijs, vermeerderd met eventuele kosten en intresten, en dit zelfs indien deze goederen werden geïncorporeerd of gewijzigd.

 

18.2.    Zoals reeds aangegeven in artikel 8.2. zijn en blijven de in het kader van de dienstverlening gebruikte zaken die toebehoren aan de leverancier (bijvoorbeeld photobooths, photoboxen, fototoestellen, printers, software, spots/verlichting, schermen, etc.) te allen tijde het volledig eigendom van de leverancier en kunnen op geen enkele wijze overgaan op de klant.

 

Op dezelfde wijze blijven de in het kader van de dienstverlening gebruikte zaken die toebehoren aan de klant, zijn en blijven te allen tijde het volledig eigendom van de klant.

 

 

ARTIKEL 19 – EXONERATIEBEDING

 

19.1.    De leverancier kan slechts aansprakelijk gesteld worden door de klant voor zover een zware fout, een zware nalatigheid of opzet in zijn hoofde zou bewezen worden en, ingeval er meerdere betrokkenen zijn, slechts in de mate dat het aandeel van de leverancier in de aansprakelijkheid bewezen wordt.

 

Indien de aansprakelijkheid van de leverancier bewezen zou zijn, wordt diens aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

 

19.2.    De leverancier is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan derden, daarin begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: de aangestelden en/of de klanten en/of de leveranciers van de klant. Hij dient de klant in deze hypothese dan ook niet te vrijwaren.

 

 

ARTIKEL 20 – GESCHILLENREGELING

 

20.1.    In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

20.2.    Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de raadsman, zullen ten laste van de klant worden verhaald.

 

20.3.    Het Belgisch nationaal recht zal steeds van toepassing zijn.

 

 

 

VOOR KENNISNAME EN AKKOORD

 

De klant

 

Naam natuurlijke persoon of onderneming:

 

 

 

Naam en hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de onderneming:

 

 

 

KBO-nummer van de onderneming:

 

 

 

Datum:

 

 

 

Handtekening:

 

 

De leverancier

Naam onderneming:

 

Say Cheese Fotomarketing BVBA

 

Naam en hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de onderneming:

 

Wouter Noerens, Zaakvoerder

 

KBO-nummer van de onderneming:

 

In aanvraag

 

Datum:

 

Handtekening: